จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญชวนร่วมสร้างมหาบุญใหญ่ในวันออกษา “ตักบาตรเทโวโรหณะ” ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญชวนร่วมสร้างมหาบุญใหญ่ในวันออกษา “ตักบาตรเทโวโรหณะ” ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565

การจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวเขาช่องกระจก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว เขาช่องกระจก พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ บริเวณศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามที่สืบทอดมาแต่โบราณให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้แสดงออกถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤติโรคระบาดโควิด - ๑๙ การจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒๒ โดยจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้

วันที่ ๔ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ จัดจำหน่ายสินค้าของชมรมส่งเสริมสินค้าไทยบนถนนสู้ศึก ตั้งแต่สวนสาธารณะหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ถึงศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และขนถนนก้องเกียรติตั้งแต่พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ถึงสวนสาธารณะหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

- วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๓๐ น.เป็นต้นไป เชิญร่วมพิธีสมโภชเรือพระ ณ บริเวณสวนสาธารณะหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ตรงข้ามสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. เชิญร่วมพิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวเขาช่องกระจก ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๕ และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ สามเณร ณ บริเวณศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถึงที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และขอเชิญร่วมขบวนแห่เรือพระ ขบวนพุทธศิลป์อันสวยงามตระการตาไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และขอเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทยแบบใดก็ได้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมรณรงค์งดเหล้าวันออกพรรษา ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงออกพรรษาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข บนพื้นฐานแห่งความดี ปลอดจากอบายมุขทั้งปวง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag