เทศบาลประจวบฯ จัดประชุมประชาคมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลประจวบฯ จัดประชุมประชาคมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๓ นายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมประชาคมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ อสม. อปพร. และ
ประธานกรรมการชุมชน รวมจำนวน 110 คนเข้าร่วมประชุมฯ

นายดำรงเกียรติ ศรีเกษม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณกล่าวว่าปัจจุบันปัญหาต่างๆ มีความสลับชับซ้อนและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วยิ่งขึ้นการแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องมีความรอบคอบและมีส่วนร่วม โดยคำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน ต้องมีความรอบรู้และต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก
ทุกฝ่าย จะต้องสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ตั้งแต่กระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหา การรวมตัวของประชาชนที่หลากหลาย ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ องค์ความรู้ และต่อเชื่อมประสบการณ์อย่างกว้างขวาง สร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังต้องสร้างการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนฐานราก ให้ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการจัดการทรัพยากรสาธารณะมากขึ้น เกิดการประสานงบประมาณระหว่างหน่วยงานต่างๆ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะโดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือ
เพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการตลอดจนกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag