เทศบาลเมืองหัวหิน อนุรักษ์และสืบทอดเพลงพื้นบ้านให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการการสืบสานตำนานเพลงพื้นบ้านหัวหิน (กิจกรรมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านหัวหิน) ที่โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก (หลวงปู่คำอุปถัมภ์) มี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก คณะวิทยากร ครูนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับเข้าร่วมกิจกรรม 

นางสาวบุษบากล่าวว่าตามที่ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและเพลงพื้นบ้านของเมืองหัวหิน จากการศึกษาเรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญอย่างถูกต้องให้กับนักเรียน พบว่าเมืองหัวหินมีศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ประจำพื้นถิ่นที่โดดเด่นในหลายๆด้าน เช่น การละเล่นผีพุ่งไต้ เพลงแม่ศรี เพลงผีอึ่งอ่าง นับได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวหัวหินที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน และกำลังจะสูญหายไปจากความทรงจำของชาวหัวหิน โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาวหัวหินจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งให้คงอยู่ต่อไป และยังสามารถเป็นทูตทางวัฒนธรรมช่วยเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาวหัวหินให้ออกสู่สายตาของชาวไทยและนักท่องเที่ยวในอนาคตได้อีกด้วย
สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งนี้ ครูผู้จัดได้เชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองหัวหิน และอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองหัวหินให้แก่คณะครู นักเรียน ได้ศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้รับความรู้ในชั้นเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้เพลงพื้นบ้านของเมืองหัวหินที่ถูกต้องครบถ้วนและฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ สามารถสร้างสรรค์ผลงานการแสดงเพลงพื้นบ้านของเมืองหัวหินและสามารถเผยแพร่สู่สังคมภายนอกได้.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag