ถ่ายทอดสดการแถลงข่าวศูนย์ บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) จากตึกสันดิไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
 

ส่วนการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการออกบัตรประจำตัวสื่อมวลชนให้กับผู้สื่อข่าว ช่างภาพ บรรณาธิการ (ผู้พิมพ์, ผู้โฆษณา) ของสื่อมวลชนทุกแขนง อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์เคเบิลทีวี สำนักข่าว และสมาคมสื่อมวลชนต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการออกบัตรประจำตัว สื่อมวลชน พ.ศ. 2560โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 เพื่อนำไปใช้แสดงตนในการ ปฏิบัติงาน ติดตามสื่อข่าว  งานพระราชพิธี และงานสำคัญเกี่ยวกับพระราชสำนัก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar